Hotel Interim Management

Interim management je dočasné nasazení manažera do organizace, která chystá zásadní změnu, nebo potřebuje externí pomoc při zvládnutí výjimečné situace.

Interim manažer (IM) byl původně využíván hlavně při krizovém řízení organizací, posléze se jeho působnost rozšířila do oblasti transformačních projektů. Používá se dnes při zavedení nových postupů a metod řízení, při integraci podniků po fúzi nebo při náhlém výpadku klíčového vedoucího pracovníka.

Naši IM mají zpravidla větší rozsah zkušeností a znalostí, než vyžaduje daný projekt nebo role v organizaci.

Menším (středním) rodinným podnikům dáváme možnost najmout si na specifický projekt a omezenou dobu odborníka se zkušenostmi z větší organizace a mezinárodního prostředí.

Během dvou týdnů jsme vám plně k dispozici a jsme připraveni se soustředit na splnění zadaného úkolu, bez ohledu na individuální a skupinové zájmy v organizaci.


Přinášíme nadhled na problém „zvenku“ a rušíme tabuizovaná témata.

 

Hotel Interim Management
Služby

se liší svým rozsahem a nároky. Zahrnují velké změnové projekty, “náhradu” nepřítomných klíčových manažerů, řízení odborných projektů, ale i transformaci celých organizací. Sledují však obvykle schéma zahrnující analýzu, návrh řešení a jeho realizaci po zakončení projektu spolu s předáváním zodpovědnosti zpět do organizace. Ve fázi analýzy a počátečního auditu je práce IM podobná činnosti poradce, následně v implementační fázi přechází v projektový management a při předávání auditu působí často IM jako kouč či školitel.

1. Zadání

Zadavatel formuluje sám nebo s pomocí konzultanta projektový plán, který zohlední aktuální situaci a cíle projektu. Ty pak sdělí přímo nebo zprostředkovaně zainteresovaným IM.


2. Vstup IM do organizace a počáteční analýza

V rámci prvních (zpravidla deseti) dnů vypracuje IM situační analýzu. Vytvoří také projektový a časový plán s vytyčením cílů, priorit a stanovením očekávaného přínosu. Při mandátech pojatých jako “zástup” musí IM tuto analýzu uskutečnit paralelně s operativní činností.


3. Návrh řešení

IM představí vlastní návrh změn a cílů v rámci svého mandátu. Pokud se vnímání výchozí situace a žádoucích změn zásadně liší od původního zadání, zákazník může tuto změnu akceptovat anebo spolupráce s IM v tento okamžik skončí.


​4. Implementace řešení

IM řídí implementaci svého projektu společně s pracovníky organizace a zároveň informuje o postupu projektu. Současně poskytuje zadavateli pravidelnou zpětnou vazbu.


​5. Dokončení a předání projektu

Ke konci projektu ověřuje IM dosažení definovaného zadání a spokojenost zadavatele. Tato fáze často zahrnuje předávání know-how a trénink stálých pracovníků organizace, identifikaci a případný nábor následovníků a zhodnocení procesu včetně omylů a získaných zkušeností. Úspěšný IM se soustřeďuje na trvalost dosažených výsledků více než na délku vlastního mandátu a trvá na hodnocení projektu ze strany zadavatele. V některých případech poskytuje další ad-hoc podporu nebo nastoupí na nový projekt u téhož klienta.

 
Confident top manager standing by the wh
Stylish workspace with desktop computer,

Projektový Interim Management

přebírá řízení klíčového projektu. Po dokončení úkolu jeho působení ve firmě končí. 
Může se jednat o projekt vyžadující speciální znalosti a zkušenosti, které nemají manažeři daného podniku. Jako příklad můžeme uvést zvýšení podílu na trhu nebo tvorbu jedinečného produktu.

Substituční Interim Management

Jak již napovídá slovo substituční, jedná se o dočasné nahrazení některé klíčové funkce v podniku do doby, kdy se najde jiné řešení. K takové situaci může dojít například při úmrtí, zástupu za ženu na mateřské dovolené nebo lze dočasně nahradit dlouhodobě nemocného zaměstnance.

Group of paper plane in one direction an
Unique Business Creativity Individual Su

Změnový Interim Management

řeší jakoukoliv změnu. Lze nastavit v případě změny v relativně krátkém čase jako je například řízení restrukturalizací (portfolio služeb, struktura ubytovací kapacity, rekonstrukce, nebo přístavba, personální obsazení jednotlivých úseků), generační předání, prodej firmy nebo převzetí firmy novým vlastníkem.

Individuální Interim Management

Na základě firemních potřeb a aktuálního stavu se sestaví individuální interim team. Externí krátkodobé řízení firmy má několik zásadních předností. IM není ovlivněn firemní atmosférou, svázán firemní kulturou a jeho cílem je posunout podnik dopředu. Má neotřelé nápady a přináší nové know-how. U krizového IM se předpokládá porozumění rozdílných ideových hledisek.

Businessman analyzing growing 3D AR char
Business%20Meeting_edited.jpg

Business Intelligence

Mějte přehled o svém podnikání v kavárně či na dovolené. Prostě vždy když chcete a kdekoliv jste.


BI aplikace zpracovávají data prodeje, provozních nákladů, financí a dalších strukturovaných zdrojů dat pro podnikatelské účely, především řízení výkonnosti podniku. BI aplikace mohou shromažďovat informace z různých oddělení a provozů společnosti a mohou porovnávat informace ve srovnatelných hodnotách.

Koučink

Dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností. Koučování je metoda užívaná k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování.


Koučování (koučink) je proces podporující rozvoj člověka v jím zvolené oblasti s důrazem na hledání individuálních řešení. Kouč není trenér ani poradce, ale odborník, který se snaží najít nejlepší řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

B1052730.jpg

nás:

Robert Jahn

zakladatel a Interim Management koordinátor

V oboru hotelnictví se pohybuji přes 30 let. Praktické zkušenosti jsem nasbíral ve všech jeho pododvětvích včetně sportu, turistiky (popř. městské turistiky), event, wellness a v lázeňství. A to jak v České republice, tak v Rakousku. 

Jako konzultant a IM pracuji příležitostně od roku 2014.

Vzhledem k faktu, že se mi stále méně dařilo reagovat na zvyšující se poptávku, rozhodl jsem se v roce 2020 založit společnost, která koordinuje práci více Interim manažerů a tím se tato služba stává mnohem flexibilnější.

Jako garant, kterým se automaticky stávám, mám možnost čerpat z vlastních zkušeností, ale také neustále sleduji aktuální trendy v oboru. 

Ve svém portfoliu mám řízení středního managementu, krizový management, tvorbu koncepce obchodu, tvorbu standardů, optimalizaci nákladů, reorganizaci (včetně změny organizační struktury), obměnu PMS a několik stavebních rekonstrukcí, včetně dispozičního řešení a logistiky provozů.

 

Kontaktujte nás

hotelinterim.com

+420 603 198 030

Large bed with blue sheets and a pink bl